Darmowa dostawa od 149 zł paczkomatami InPost.

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stikersi.com (zwanym dalej „Serwis”). Prowadzony jest przez Stikersi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Plac Wolnica 13/10, 30 – 060 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000892830, REGON 388594600, NIP 6762595093. Kontakt jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail – kontakt@stikersi.com
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każda osoba, przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu, powinna zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

DEFINICJE

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – podmiot Stikersi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Plac Wolnica 13/10, 30 – 060 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000892830, REGON 388594600, NIP 6762595093
 • Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, korzystająca z Serwisu, która może zostać Klientem.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę mieszczący się pod adresem internetowym www.stikersi.com
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – regulamin Serwisu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Usługa – usługa umieszczona w Serwisie, dostępna w sprzedaży.
 • Konto – konto klienta w serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w serwisie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element Serwisu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp,
 • Produkty – oferowane przez Sprzedawcę towary w Serwisie, będące przedmiotem Umowy.
 • Subskrypcja – usługa oferowana przez Sprzedawcę polegająca na dostarczeniu jednego pudełka StikiBox w każdym miesiącu od momentu dokonania subskrypcji usługi, aż do momentu jej anulowania.
 • Prenumerata – forma zakupu dla wskazanych Produktów (Stiki Boxów), w ramach której Klient otrzymuje określoną liczbę Produktów co miesiąc pod podany przez Klienta adres.
 • Newsletter – usługa bezpłatna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego w szczególności informacje o nowościach i promocjach dotyczących Produktów dostępnych w ramach Serwisu.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania produktów oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

 

Zasady przyjmowania i realizacji zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie, należy:
  1. Wybrać Produkt lub Usługę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Kup Teraz”, „Dodaj do koszyka” lub równoznaczny,
  2. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  3. Opłacić zamówienie w określonym terminie
 2. Kupujący obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 3. Zamówienie uważa się za złożone jeżeli Klient wypełnił wszystkie pola oznaczone jako konieczne  do uzupełnienia w formularzu zamówienia, a następnie potwierdził zakup zgodnie z procedurą. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie wpłynięcia środków na konto Sprzedającego lub po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności online. Serwis nie realizuje dostaw z opcją płatne przy odbiorze.
 4. Informacje zamieszczone w mediach społecznościowych Stikersi (Facebook, Instagram) nie są ofertą handlową. Jest nią wyłącznie opis produktu w Serwisie.

Cen, Metody Płatności i dostawy

 1. Ceny oferowanych Produktów przedstawione są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Obsługę koszyka oraz realizacje płatności obsługuje operator płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą na ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495.
 3. Dostępne metody płatności wskazane są w Serwisie w trakcie składania zamówienia.
 4. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu.
 5. Dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji – Zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie będzie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe Zamówienie.
 6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Darmowa dostawa Produktu – przesyłką nierejestrowaną Poczta-Polska
  2. po wcześniejszym uzgodnieniu dostawa – Paczkomaty Inpost (opcja dodatkowo płatna)
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura nie jest wystawiana automatycznie. Klient wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu.
 9. Faktura zostanie wystawiona na dane wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kupujący dokonał zakupu Towaru. Faktura zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Kupujący, składając zamówienie niniejszym akceptuje doręczenie faktury w formie elektronicznej.
 10. Klient, zawierając umowę ze Sprzedającym oraz wybierając określoną usługę  wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 11. Klient  w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

PRENUMERATA

 1. Zakup Produktu w formie Prenumeraty oznacza zamówienie określonej liczby produktów, które są dostarczane co miesiąc. 
 2. Prenumerata kończy się wraz z wysłaniem określonej w zamówieniu liczby produktów.
 3. Produkty w ramach prenumeraty są wysyłane w pierwszym tygodniu danego miesiąca.
 4. Sprzedawca nie dokonuje automatycznego odnowienia Prenumeraty po zakończeniu okresu jej trwania.

REKLAMACJA

 1. Jeśli zakupiony Produkt ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym. Aby zareklamować Produkt, należy złożyć w terminie 48 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dokument sprzedaży otrzymany przy zakupie,
  2. Dokumentację fotograficzną wraz z opisem wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
 2. Towary odsyłane w ramach reklamacji należy wysyłać na adres podany w wiadomości zwrotnej dotyczącej reklamacji. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Zwrot pieniędzy następuje w momencie gdy nie jest możliwa naprawa lub wymiana produktu. Zaleca się, aby sprawdzić produkt przy dostawie, gdyż po prawidłowym odebraniu przesyłki reklamacja może nie zostać uwzględniona.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 dni.

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Klient ma prawo zrezygnować z Subskrypcji w dowolnym momencie za pośrednictwem konta Klienta. 
 2. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Produktu Klientowi (w przypadku prenumeraty za dzień dostarczenia uznaje się dzień jej zakupu).
 3. By odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub mejlem na adres kontak@stikersi.com. Klient powinien w treści zgłoszenia wskazać:
  1. adres e-mail, z którego dokonano zakupu;
  2. numer zamówienia;
  3. nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu środków.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt na adres podany w mailu zwrotnym w terminie 14 dni od momentu zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego.
 5. W przypadku nabycia Produktu w postaci Prenumeraty Klient może z niej zrezygnować ze skutkiem w przyszłości, tj. co do pakietów, które nie zostały jeszcze nadane przez Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedający zwraca część zapłaconej ceny za Produkt liczony proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej prenumeraty, przy czym Klient zobowiązany jest naprawić szkodę Sprzedającemu wynikającą z wcześniejszej rezygnacji, to znaczy pokryć różnicę pomiędzy ceną pojedynczego Produktu a ceną produktu w zakupionym pakiecie (rabat wynikający z zamówienia większej liczby pakietów).
 6. Postanowienia te mają zastosowanie do każdego Klienta, również do Przedsiębiorców.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Sprzedawca jest właścicielem Serwisu i wszystkich praw własności intelektualnej do Serwisu www.stikersi.com, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane, czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla Administratora Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Umowy zawierane są w języku polskim. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie takich jak: usprawnienia funkcji lub cech, lub dodanie nowych, dostosowanie techniczne Serwisu, zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa i funkcjonowania Serwisu, a także z przyczyn prawnych i regulacyjnych. Sprzedający powiadamia o każdej zmianie Regulaminu co najmniej 7 dni przed wejście Regulaminu w życie.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
 4. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie www.stikersi.com stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis zawiera treści, loga, grafiki chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania ich i wykorzystywania na jakichkolwiek polach eksploatacji bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 6. Kontakt ze Sprzedającym:

adres e-mail: kontakt@stikersi.com;

adres do korespondencji: Stikersi sp. z o.o. Plac Wolnica  13/10 30-060 Kraków;

Numer telefonu: +48 504 321 488

Data wejścia w życie Regulaminu: 20 listopada 2020 r.