Darmowa dostawa od 149 zł paczkomatami InPost.

Polityka Prywatności

1. WSTĘP

Nasza firma przykłada najwyższą wagę do ochrony Państwa prywatności. Zapewniamy, że traktujemy Państwa dane z dbałością i uwzględniając obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Z tego dokumentu dowiecie się Państwo, w jaki sposób wykorzystujemy informację zebrane o Państwu, które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziecie Państwo tu także informacje o swoich prawach i uprawnieniach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.stikersi.com jest Stikersi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Plac Wolnica 13/10, 30 – 060 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000892830, REGON 388594600, NIP 6762595093 .

3. INFORMACJE PODSTAWOWE

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: kontakt@stikersi.com lub bezpośrednio pod adresem Administratora, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. CELE POZYSKIWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o Państwa aktywności na witrynie Serwisu. Założenie Konta oraz złożenie Zamówienia przez Państwa będzie wiązać się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

 1. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zamówienia są przez Administratora przetwarzane w celu:
  1. realizacji złożonego zamówienia,
  2. założenia, prowadzenia i obsługi konta,
  3. obsługą Państwa pytań i wątpliwości,
  4. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,
  5. wyrażenie przez Państwa opinii,
  6. analitycznym i statystycznym,
  7. marketingowym.
  8. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres e-mail,
  c) Numer telefonu,
  d) Adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  e) Adres zamieszkania;
  f) Numer NIP (w przypadku osób niebędących konsumentami);
  g) Nazwę firmy (w przypadku osób niebędących konsumentami).
 3. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Dotyczy to w szczególności wysyłanego newslettera.

5. PLIKI COOKIES

W sklepie internetowym wykorzystujemy technologię cookies, aby dostosować funkcjonalności do Państwa potrzeb. Dlatego, mogą Państwo zgodzić się, aby wpisane przez Państwa informacje zostały zapamiętane. Dzięki temu będziecie mogli Państwo z nich korzystać przy następnych odwiedzinach, bez potrzeby wpisywania ich ponownie. Jeśli Państwo nie zgadzacie się na takie działanie, możecie wyłączyć obsługę plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do uzyskania ich kopii, sprostowania ich, zażądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także do przeniesienia danych do innych administratora danych.

Prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gry Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zautomatyzowany sposób, na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych – Administator na tej podstawie może usunąć nieprawidłowości lub błędy, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, uzupełnić je lub zaktualizować, w przypadku ich niekompletności czy zmiany.

Prawo do usunięcia danych – możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu – mogą Państwo wnieść sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym i profilowania. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania, w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub obrony przed roszczeniami przez administratora

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, oraz sporządzanie analiz Państwa proflu, która jest przygotowywana w celach marketingowych. Mogą Państwa zrezygnować z otrzymywania takich materiałów zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres kontakt@stikersi.com

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem wstrzymania przetwarzania Państwa danych.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – k ażda osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z aktualnie panującymi przepisami.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw należy wysłać wiadomość na adres: iod@stikersi.com

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z których usług korzystamy, w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz realizacji uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Mogą to być między innymi:

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki,

podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług pozwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, będą to m.in. firmy świadczące usługi analityczne, podmioty wykonujące kampanie marketingowe, czy agencje reklamowe,

inni odbiorcy danych np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie

organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

8. CZAS I MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane na terenie EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak niezbędne jest to do realizacji celów, w których zostały zebrane, biorąc pod uwagę wypełnienie obowiązki prawne, podatkowe, księgowe i sprawozdawcze.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie wynoszącemu 14 miesięcy, wycofania zgody użytkownika lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

9.  BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczają dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań – profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuacje. Takie przetwarzanie może być dokonywane w celu oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb oraz do analizy lub prognozy Państwa osobistych preferencji oraz zainteresowań. Dane przetwarzane w celach zawarcia umów nie podlegają profilowaniu.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.